Ochrana osobních údaju

NFORMACE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Strategické Myšlení tímto jako správce osobních údajů informuje subjekty údajů o zpracování osobních údajů.</p>   
    <h2>ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ</h2>   
  <p style="font-weight: 400;">Strategické Myšlení respektuje Vaše soukromí a zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále také jen „Nařízení“). Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Strategické Myšlení proto přijalo odpovídající technická a organizační opatření, aby zajistilo bezpečné zpracování osobních údajů. Zaměstnanci Strategické Myšlení jsou vázáni povinností mlčenlivosti a jsou řádně vyškoleni. Přístup zaměstnanců k osobním údajům je omezen pouze na údaje relevantní pro jejich práci.

Při zpracování osobních údajů se Strategické Myšlení řídí zejména těmito zásadami:

 1. Strategické Myšlení provádí zpracování osobních údajů otevřeným způsobem při dodržení všech povinností, které jí ukládají právní předpisy.
 2. Strategické Myšlení v rámci zpracování osobních údajů postupuje spravedlivě a transparentně při snaze omezit účely a rozsah zpracování osobních údajů na nezbytné minimum, tak že zpracovává pouze osobní údaje, jež jsou pro každý konkrétní účel nezbytné.
 3. Strategické Myšlení vás informuje stručně, výstižně a bez nadbytečných informací (text musí být stručný, výstižný, pochopitelný, úplný bez nadbytečných informací), tak, aby byly informace pro vás pochopitelné.
 4. Strategické Myšlení dbá na to, abyste neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života , aby zajistil integritu a důvěrnost osobních údajů.
 5. Strategické Myšlení zpracovává osobní údaje vždy na základě příslušného právního titulu, zákonným způsobem.
 6. Strategické Myšlení zpracovává pouze přesná, správná a aktuální data, která pravidelně aktualizuje.
 7. Strategické Myšlení uchovává osobní údaje jen po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování.
 8. Strategické Myšlení zajištuje bezpečné zpracování osobních údajů, tak, že používá standardizované postupy, vypracované za účelem zajištění náležité úrovně zabezpečení osobních údajů včetně šifrování a pseudonymizace osobních údajů, zajištění neustálé důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systému a služeb zpracování.
 9. Strategické Myšlení provádí pravidelné testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
 10. Strategické Myšlení provádí záznamy o činnostech zpracování a plní informační povinnost vůči subjektům údajů.
 11. Strategické Myšlení umožňuje hladký výkon práv subjektů údajů.
    <h2>CO OPRAVŇUJE STRATEGICKÉ MYŠLENÍ KE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ</h2>    
  <p style="font-weight: 400;">Strategické Myšlení je oprávněno zpracovávat vaše osobní údaje na základě alespoň z jednoho níže uvedených oprávnění:</p><p style="font-weight: 400;">-       Plnění smlouvy. Nejčastějším právním základem pro shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů je uzavření darovací smlouvy prostřednictvím registrace dárce. Za tímto účelem jste povinni nám poskytnout Vaše osobní údaje, neboť bez jejich poskytnutí nelze smlouvu platně uzavřít.</p><p style="font-weight: 400;">-       Splnění právních povinností. Zpracováváme Vašich osobních údajů za účelem splnění právních povinností v souvislosti s daňovými a jinými právními předpisy.</p><p style="font-weight: 400;">-       Souhlas. V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje i na základě Vámi předem svobodně uděleného souhlasu. Jedná se zejména o souhlas se zasíláním newsletterů a informování o výsledcích aktivit, programu a plánech Strategické Myšlení, možného zapojení se do kampaní a akcí. Vámi udělený souhlas může být z Vaší strany kdykoliv odvolán v souladu s postupem uvedeným v těchto Zásadách. Neposkytnutí nebo odvolání souhlasu nemá vztah ke zpracování Vašich osobních údajů na základě jiného oprávnění.</p><p style="font-weight: 400;">-       Oprávněné zájmy Společnost. Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat i pro účely našich oprávněných zájmů. Jedná se zejména o analytické účely nebo zajištění bezpečnosti našeho webu.</p>    
    <h2>ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ</h2>   
  <p>Se svými dotazy souvisejícími se zpracováním jejich osobních údajů se můžete obracet na<br />Strategické Myšlení prostřednictvím e-mailu pověřence osobních údajů strategicke mysleni (zavináč) protonmail . com, a to včetně odhlášení se z databáze dárců, odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro vybrané účely.</p>   
    <h2>ÚČEL, PRÁVNÍ ZÁKLAD, ROZSAH A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ</h2>    
  <p style="font-weight: 400;">Strategické Myšlení zpracovává osobní údaje subjektů v tomto rozsahu:</p><p style="font-weight: 400;">    -  rozsah</p><p style="font-weight: 400;">pro podpis online výzvy Strategické Myšlení zpracovává následující osobní údaje:</p><ol><li style="font-weight: 400;">jméno a příjmení</li><li style="font-weight: 400;">e-mail</li><li style="font-weight: 400;">datum narození</li><li style="font-weight: 400;">telefon (je li uveden)</li><li style="font-weight: 400;">adresa (je li uvedena)</li></ol><p style="font-weight: 400;">1.2 – účel, právní základ</p><p style="font-weight: 400;">Strategické Myšlení zpracovává osobní údajů a na základě souhlasu pro tyto účely:</p><p style="font-weight: 400;">    informování o výsledcích aktivit, programu a plánech Strategické Myšlení - počet získaných podpisů, program, další kroky v kampaních Strategické Myšlení.</p>   
    <h2>DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ</h2>   
  <p style="font-weight: 400;">Strategické Myšlení zpracovává a uchovává osobní údaje subjektů pouze po dobu nezbytně nutnou pro výše uvedené účely. Doba zpracování osobních údajů zpracovávaných pro plnění právních povinností se řídí příslušnými zákony (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví), také např. archivační lhůty. V případě zpracování osobních údajů na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu, na níž byl souhlas udělen (zpravidla 5 let). Po uplynutí této doby Společnost uchovává Vaše osobní údaje (zejména souhlas, odvolání souhlasu) v nezbytném rozsahu pro případnou obhajobu svých práv. Pokud se jedná o osobní údaje zpracovávané z důvodu oprávněného zájmu správce, pak jsou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání oprávněného zájmu, kdy po jeho skončení jsou vymazány (zejména do uplynutí zákonných nebo smluvních promlčecích lhůt, lhůt pro uplatnění práv z vadného plnění nebo záruky pro případný výkon, určení nebo obhajobu nároků Strategické Myšlení).</p><p style="font-weight: 400;">Zpracování osobních údajů je pro účely uvedené výše, v daném rozsahu nezbytné a pro tyto účely je subjekt povinen své osobní údaje Strategické Myšlení poskytnout; odmítnutí poskytnutí osobních údajů může mít za následek nemožnost registrace subjektu či nemožnost přijetí daru, jakož i další následky stanovené právními předpisy.</p>   
  <p style="font-weight: 400;"><strong>ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - </strong>Strategické Myšlení získal osobní údaje v rámci své činnosti přímo od subjektů údajů.</p><p style="font-weight: 400;"><strong>ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - </strong>Strategické Myšlení zpracovává osobní údaje subjektů automatizovanými I manuálními prostředky.</p>    
    <h2>INFORMOVÁNÍ O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM, PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ</h2>    
  <p>Strategické Myšlení neposkytuje osobní údaje třetím osobám.</p>   
    <h2>AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ</h2>   
  <p style="font-weight: 400;">Abyste se mohli jednoduše zapojit do našich diskuzí, naše stránky obsahují odkazy na různé sociální sítě, jako jsou Facebook, Twitter, Google+, Youtube, Pinterest, Flicker, apod. Tyto odkazy nejsou součástí našich webových stránek, ale stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující Vaši činnost na internetu. Cookies třetích osob se řídí jinými zásadami ochrany osobních údajů než tyto stránky. Cookies můžete zablokovat v nastavení Vašeho internetového prohlížeče</p><p style="font-weight: 400;">K analýze návštěv našich webových stránek a jejich vylepšení používáme Google Analytics. Google Analytics automaticky sbírá anonymní informace o návštěvách na těchto stránkách pomocí cookies.</p><p style="font-weight: 400;">Naše stránky obsahují také cookies, které jsou nezbytné k jejich fungování. Strategické Myšlení nesbírá prostřednictvím funkčních cookies žádné osobní údaje.</p><p style="font-weight: 400;">Máte právo na to, abyste nebyli předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně vytváření profilů, které má na vás právní účinky nebo vás podobným způsobem významně ovlivní. Takové právo však nebude možné uplatnit v případě, že je rozhodnutí nezbytné pro uzavření nebo uplatnění smlouvy mezi vámi a Strategické Myšlení; je povoleno právem použitelným pro Strategické Myšlení za předpokladu, že stanoví odpovídající opatření na ochranu svých práv, svobod a oprávněných zájmů; nebo se zakládá na vašem výslovném souhlasu.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

Právo přístupu k osobním údajům – subjekt je oprávněn požádat Strategické Myšlení o přístup ke svým osobním údajům, zejména o informaci o zpracování svých osobních údajů obsahující vždy alespoň sdělení o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu a obsahu osobních údajích (např. seznamem), případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů a příjemci, případně kategoriích příjemců osobních údajů,

Právo odvolat souhlas – V případě, že osobní údaje subjektu zpracováváme na základě uděleného souhlasu subjektu, má subjekt právo ho kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou výše. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před tímto odvoláním. Odvolání souhlasu zároveň nemá vliv na zpracování osobních údajů subjektu na základě jiného oprávnění, zejména v souvislosti se zpracováním nezbytným pro plnění smlouvy anebo plnění právní povinnosti.

Právo na opravu osobních údajů – Subjekt je oprávněn vznést námitku proti nesprávnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a je oprávněn požádat o opravu nebo doplnění těchto osobních údajů. Strategické Myšlení je v takovém případě povinna bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů.

Právo vznést námitku – Subjekt je oprávněn v případě porušení povinností Strategické Myšlení týkajících se shromažďování nebo zpracovávání těchto osobních údajů žádat Strategické Myšlení, aby mu poskytla vysvětlení takového jednání, se zdržela takového jednání, odstranila takto vzniklý stav či poskytla na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby osobní údaje byly zablokovány nebo zlikvidovány (s výjimkou osobních údajů, které je Strategické Myšlení povinna shromažďovat a zpracovávat na základě právních předpisů). Strategické Myšlení je povinna v souvislosti s výše uvedenými právy subjektu informovat jej neprodleně o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci jeho osobních údajů, poskytnout mu potřebnou součinnost a vysvětlení.

Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

➢    osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány

➢    odvoláte Váš souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování

➢    vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování

➢    osobní údaje byly zpracovány protiprávně

<

p style=”font-weight: 400;”>Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.